Twoje konto Twój koszyk Do kasy Informacje dotyczące refundacji NFZ Strona główna www.dlapacjenta.pl
  Kontakt    Bank    Dla dostawców    Refundacja NFZ    Zakupy hurtowe    Rabaty    Koszty dostawy    Praca    Nasi Klienci...  
  
Sklep internetowy korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szukaj w Sklepie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane Wyszukiwanie
Kategorie
 PROMOCJE (14)
 Alergia (31)
 Alkomaty (16)
 Baterie (15)
 Cewniki / worki na mocz (350)
 Ci?nieniomierze (72)
 Diagnostyka domowa (45)
 Dieta dla pacjenta (235)
 Druki Medyczne (18)
 ?rodki do dezynfekcji (945)
 Higiena jamy ustnej (211)
 Inkontynencja dzieci (59)
 Kosmetyki (526)
 Lodówki przeno?ne (49)
 Masa? cia?a / akupresura (69)
 Materia?y opatrunkowe (905)
 Matka / dziecko (71)
 Meble medyczne (50)
 Obs?uga chorych (499)
 Obuwie (107)
 Odzie? medyczna (188)
 Odzie? ochronna (17)
 Okulary, lupy, os?ony (19)
 Ortopedia (229)
 Parafarmaceutyki (406)
 Pieluchy dla doros?ych (510)
 Rajstopy i po?czochy (221)
 Rehabilitacja (336)
 Skarpety medyczne (13)
 Sprz?t medyczny (739)
 Sprz?t do ?azienki (15)
 Sprz?t przeciwodle?ynowy (93)
 Sprz?t stomijny (116)
 Terapie (128)
 Uzdrowiska (44)
 Wody mineralne (17)
 Wyroby z (24)
 Zdrowa ?ywno?? (36)
 Zio?a/herbaty/susz (282)
 ?ywno?? bezglutenowa (78)
 Inne ciekawe (48)

Informacje
O firmie
Regulamin sklepu
Reklamacje, zwroty i gwarancje
Pomocne - polityka prywatno?ci
Wysy?ka za granice
Linki
Pomocne - polityka cookies
Kontakt z Nami
Refundacja NFZ HEADING_TITLE

Informacja o refundacji na pieluchomajtki, sprz?t stomijny, cewniki wewn?trzne, zewn?trzne oraz urologiczne jednorazowe, worki do zbiórki moczu, cewniki do odsysania i rurki tracheotomijne.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. obowi?zuj? stare wzory zlece? (zgodnie z § 21 Zarz?dzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 24 grudnia 2013 r. w sprawie okre?lenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne).


Nowy wzór zlecenia na ?rodki pomocnicze obowi?zuje od dn. 1 lipca 2014 r. (POBIERZ) (Rozporz?dzenie MZ z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy).

Osoby ubezpieczone w NFZ mog? skorzysta? z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i ?rodki pomocnicze).

W przypadku wyrobów medycznych przys?uguj?cych comiesi?cznie, „Cz??? B” zlecenia zachowuje swoj? wa?no?? zgodnie z dat? podan? na pierwszej stronie. Jednocze?nie nale?y zaznaczy?, i? zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale bez wa?nej karty i nie potwierdzone przez NFZ w tym terminie, trac? wa?no??.

W przypadku wyrobów medycznych innych ni? przys?uguj?ce comiesi?cznie dat? wa?no?ci okre?la si? na 31 lipca 2014 r.

Zlecenie na zaopatrzenie comiesi?czne mo?e by? wystawione na okres nie d?u?szy ni? trzy kolejne miesi?ce. Zlecenie na zaopatrzenie comiesi?czne mo?e zosta? zrealizowane wy??cznie w miesi?cach, na które zosta?o wystawione, z wy??czeniem miesi?cy, które up?yn??y. np. wniosek trzymiesi?czny na VII-VIII-IX realizowany w sierpniu – mo?emy wyda? zaopatrzenie tylko na 2 miesi?ce VIII i IX.

W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie z dniem 1 stycznia 2012 roku Ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych, rabaty itp. nie przys?uguj? na produkty refundowane. W zwi?zku z tym niezale?nie od posiadanego rabatu w naszym sklepie internetowym, refundacja na towary wydawane na zlecenia b?dzie liczona wed?ug cennika podanego na stronie z towarem.

REFUNDACJA NA WYROBY MEDYCZNE B?D?CE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI I ?RODKAMI POMOCNICZYMI

W zwi?zku z Zarz?dzeniem nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dn. 29.10.2009r. do realizacji zlece? drog? wysy?kow? dopuszcza si? wy??cznie towary b?d?ce ?rodkami pomocniczymi, przys?uguj?cymi comiesi?cznie (np. pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, sprz?t stomijny itp.).

Aby dokona? zakupu i skorzysta? z refundacji NFZ na pozosta?e produkty (laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, materace przeciwodle?ynowe, ortezy, pasy ortopedyczne, ko?nierze ... itp.) nale?y przed?o?y? w punkcie realizacji ?wiadcze? stosowne dokumenty, zap?aci? ewentualn? kwot? dop?aty wynikaj?ca z prawa do refundacji i odebra? we w?asnym zakresie refundowany sprz?t.

Dokumenty uprawniaj?ce do skorzystania z refundacji to prawid?owo wype?nione przez lekarza zlecenie (pobierz wype?niony przyk?adowy wzór zlecenia) z potwierdzonym przez NFZ prawem do pe?nej lub cz??ciowej refundacji, a w przypadku odbioru przez osob? inn? ni? ?wiadczeniobiorca wraz z upowa?nieniem. (pobierz wzór upowa?nienia).


Kliknij aby powi?kszy?

Kolorem czerwonym oznaczyli?my dane, na które prosimy zwróci? szczególn? uwag?,

Uwagi:

1.Przy potwierdzeniu prawa do refundacji, NFZ potwierdza* limit cenowy, wysoko?? refundacji NFZ w % oraz dat? wa?no?ci zlecenia, jest to termin, w którym mo?na dokona? zakupu i skorzysta? z refundacji.

2. W przypadku wpisania przez NFZ zlecenia do kolejki oczekuj?cych na ?wiadczenie, zostanie okre?lony termin, kiedy ?wiadczeniobiorca uzyska prawo do ?wiadczenia, jest to okres oczekiwania w kolejce.

* NFZ m.in. potwierdza prawo do ?wiadczenia i wysoko?? refundacji na podstawie kodu przedmiotu ortopedycznego wpisanego przez lekarza w I cz??ci zlecenia

REFUNDACJA NA WYROBY MEDYCZNE (?RODKI POMOCNICZE) ZAOPATRZENIA COMIESIECZNEGO

Aby dokona? zakupu i skorzysta? z refundacji NFZ prosimy o wcze?niejsze zg?oszenie nam takiego zamiaru (tel. 17 2250122 wew. 26 lub mailowo )celem ustalenia procedury dostawy i zweryfikowania dokumentów. Nast?pnie wype?nione przez lekarza zlecenie w CZ??CI A wraz z CZ??CI? B wydana przez NFZ nale?y wys?a? (najlepiej listem poleconym) na nasz adres:

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta
37-122 Albigowa 1054 A

Po otrzymaniu prawid?owo wype?nionego zlecenia CZ??? A i B uprawniaj?cego do refundacji konsultant potwierdzi przyj?cie zamówienia i towar zostanie wys?any zgodnie z zasadami okre?lonymi w regulaminie.

Dla usprawnienia realizacji zamówie? na ?rodki pomocnicze refundowane przez NFZ, poni?ej przedstawiamy krótki poradnik.

W celu skorzystania z refundacji NFZ na zamówiony towar b?d?cy ?rodkami pomocniczymi przys?uguj?cymi comiesi?cznie nale?y przes?a? nam najlepiej listem poleconym: prawid?owo wype?nione ZLECENIE cz??? A z wa?n? cz??ci? B ZLECENIA

ZLECENIE CZ??? B – KARTA NFZ
– jest wydawana jeden raz na okre?lon? liczb? miesi?cy przez NFZ, w którym ubezpieczony jest pacjent, na podstawie pierwszego zlecenia Cz??? A wystawionego przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Ma form? jednej kartki formatu A4 i wydawana jest wy??cznie na dany ?rodek pomocniczy i/lub jego zamienniki, np. na pieluchomajtki. Zawiera informacje o pacjencie, nr ZLECENIA oraz na jaki okres zosta?o przyznane zaopatrzenie (termin wa?no?ci karty). Na str.2 znajduje si? tabelka, w której odpowiednio lekarz potwierdza wydanie zlecenia w cz??ci A a punkt zaopatrzenia potwierdza wydanie na to zlecenie towaru.

ZLECENIE CZ??? A – WNIOSEK – Jest wype?niana w cz??ci I przez uprawnionego lekarza np. rodzinnego. Cz??? II i III zlecenia wype?niana jest przez punkt realizacji zlecenia, a w cz??ci IV potwierdza si? odbiór zaopatrzenia.

Z dniem 1.01.2014r. wesz?y w ?ycie zmiany dotycz?ce m.in. kodów ?rodków pomocniczych, ilo?ci wyrobów przys?uguj?cych na zlecenie oraz limitów ich finansowania ze ?rodków publicznych (czyli wysoko?? refundacji NFZ i dop?at pacjenta) w stosunku do lat ubieg?ych. Rozporz?dzenie MZ z dn. 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565)

Na wa?nej karcie wydanej przez NFZ mog? mie? Pa?stwo jeszcze stare kody, jednak wniosek musi by? wypisany zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.

Dlatego przed wys?aniem zlece? prosimy o ich weryfikacje wg poni?szego wzoru:

Nowe kody ?rodków oraz limity cenowe i refundacje NFZ od 01-07-2014r.


Wzór prawid?owo wype?nionego zlecenia przedstawiamy poni?ej:


Kliknij aby powi?kszy?

Kolorem czerwonym oznaczyli?my dane, na które prosimy zwróci? szczególn? uwag?, czyli:

I. Czy jest CZYTELNA PIECZ?TKA NAG?ÓWKOWA: ZOZ, Gabinetu, NZOZ itp.
II. Czy jest CZYTELNA DATA WYSTAWIENIA ZLECENIA: zlecenie na dany miesi?c/miesi?ce wa?ne jest do ko?ca miesi?ca, na który zosta?o wystawione, z wy??czeniem miesi?cy które up?yn??y
III. Czy jest CZYTELNA PIECZ?TKA IMIENNA I PODPIS LEKARZA

Przed wysy?k? zlecenia wraz z kart? zaopatrzenia warto skontaktowa? si? z nami w celu weryfikacji poprawno?ci dokumentów. Nasz konsultant zwróci szczególn? uwag? na w/w pozycje oraz:

1. Jakich miesi?cy dotyczy zaopatrzenie
2. Czy miesi?ce, na które zosta?a wystawiona CZ??? A mieszcz? si? w terminie wa?no?ci CZ??? B zlecenia –znajduje si? on na pierwszej stronie dokumentu „NFZ potwierdza prawo do pe?nej lub cz??ciowej refundacji ?rodka pomocniczego przys?uguj?cego comiesi?cznie od… do…” np. od 10.2013 do 09.2014

UWAGA! w przypadku realizacji zlece? drog? wysy?kow?, cz??? V zlecenia CZ??CI A wype?nia tylko ?wiadczeniodawca - czyli my. Prosimy nie wpisywa? tam swoich danych, daty, nr pesel ani innych adnotacji.

Celem rozliczenia z NFZ do??czamy do Pa?stwa wniosku prawid?owo wype?nione POTWIERDZENIE DOSTAWY TOWARU.

Szczegó?owych informacji, jak powinno ono wygl?da?,, prosimy zasi?gn?? przed wys?aniem zlecenia u naszego konsultanta.

UWAGA: je?eli pacjent ma przyznane zaopatrzenie na kilka rodzajów ?rodków pomocniczych np. cewniki i worki na mocz oraz pieluchomajtki nale?y przes?a? nam komplet dokumentów na ka?dy typ zaopatrzenia tj. 3 ZLECENIA CZ??? A i 3 ZLECENIA CZ??? B ka?de osobno: jedno na cewniki, jedno na worki i jedno na pieluchomajtki.

Wniosek niewype?niony:

Kliknij aby powi?kszy?


Kliknij aby pobra? niewype?niony nowy wzór wniosku na zaopatrzenie w ?rodki pomocnicze

http://www.nfz.gov.pl - oficjalna strona Narodowego Funduszu Zdrowia

Kody przedmiotów ortopedycznych oraz ?rodków pomocniczych

Mi?dzynarodowa klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych

Koszyk
więcej
0 przedmiotów
Logowanie
Zaloguj się jeśli masz konto:
Adres email:
Hasło:
Zapamiętaj hasło
Nasza oferta
Opcje czcionki:

powiększenie lub zmniejszenie czcionki na stronie
Aby powiększyć wcisnij ctrl+
Aby zmniejszyć wcisnij ctrl-

Jesteśmy Online
Gadu-Gadu

Kliknij tutaj aby porozmawiać

Skype

Kliknij tutaj aby zadzwonić do:
PRO-DENT


Status zamówienia
 
Wpisz w polu powyżej twój numer zamówienia, aby uzyskać jego status.

Sklep - kolorowylekkigips.pl | Sklep z inhalatorami aerochamber